ГОСТ 7.24-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Тезаурус информационно-поисковый многоязычный. Состав, структура и основные требования к построению

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу ТЕЗАУРУС ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЙ МНОГОЯЗЫЧНЫЙ Состав, структура и основные требования к построению Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе ТЭЗАЎРУС ІНФАРМАЦЫЙНА-ПОШУКАВЫ МНОГАМОЎНЫ Састаў, структура і асноўныя патрабаванні да пабудовы Издание официальное БЗ 3-200 8 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГОСТ 7.24-2007 Госстандарт Минск

ГОСТ 7.24-2007 Предисловие Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств. Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан- дартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар- ственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, при- нятия, применения, обновления и отмены». Сведения о стандарте 1 РАЗРАБОТАН Всероссийским институтом научной и технической информации Российской ака- демии наук 2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации 3 ПРИНЯТ Евразийским cоветом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 31 от 8 июня 2007 г.) За принятие проголосовали: Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации Азербайджан АZ Азстандарт Армения AМ Минторгэкономразвития Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь Грузия GЕ Грузстандарт Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстан KG Кыргызстандарт Молдова МD Молдова-Стандарт Российская Федерация RU Ростехрегулирование Таджикистан TJ Таджикстандарт Узбекистан UZ Узстандарт 4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта ИСО 5964:1985 «Документация. Руководство по построению и разработке многоязычных тезаурусов» (ISO 5964:1985 «Guidelines for the establishment and development of multilingual thesaurus») Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме- нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах. Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Республики Беларусь без разреше- ния Госстандарта Республики Беларусь II 5 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 19 марта 2008 г. № 14 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 ноября 2008 г. 6 ВЗАМЕН ГОСТ 7.24-90

Ñîäåðæàíèå 1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ............................................1 2 Íîðìàòèâíûå ññûëêè ............................................1 3 Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ ..........................................1 4 Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà òåçàóðóñà .......................................2 5 Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ïîñòðîåíèþ ìíîãîÿçû÷íûõ èíôîðìàöèîííî-ïîèñê\ îâûõ òåçàóðóñîâ ....2 Ïðèëîæåíèå À (ñïðàâî÷íîå) Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ óêàçàíèÿ ýêâèâàëåíòíîñòè äåñêðèïòîðîâ â îäíîÿçû÷íûõ âåðñèÿõ ..........................6 III ГОСТ 7.24-2007

Ñèñòåìà ñòàíäàðòîâ ïî èíôîðìàöèè, áèáëèîòå÷íîìó è èçäàòåëüñêîìó äåëóÒÅÇÀÓÐÓÑ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÏÎÈÑÊ\ ÎÂÛÉ ÌÍÎÃÎßÇÛ×ÍÛÉÑîñòàâ, ñòðóêòóðà è îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ïîñòðîåíèþ System of standards on information, librarianship and publishi ng. Multilingual thesaurus for information retrieval. Composition, structure and bas ic requirements for development 1 Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìíîãîÿçû÷íûå èíôîðìàöèîííî-ïîèñêî\ âûå òåçàóðóñû (äàëåå — ÌÈÏÒ) è óñòàíàâëèâàåò ñîñòàâ, ñòðóêòóðó è îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ïîñòðîåíèþ ÌÈÏÒ, ïðèìå - íÿåìûõ â èíôîðìàöèîííî-ïîèñêî\ âûõ ñèñòåìàõ. 2 Íîðìàòèâíûå ññûëêè  íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå èñïîëüçîâàíû ññûëêè íà ñëåäóþùèå ìåæãîñóäàðñòâåííûå\ ñòàíäàðòû: ÃÎÑÒ 7.25—2001 Ñèñòåìà ñòàíäàðòîâ ïî èíôîðìàö èè, áèáëèîòå÷íîìó è èçäàòåëüñêîìó äåëó. Òåçàóðóñ èíôîðìàöèîííî-ïîèñê\ îâûé îäíîÿçû÷íû é. Ïðàâèëà ðàçðàáîòêè, ñòðóêòóðà, ñîñòàâ è ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ ÃÎÑÒ 7.74—96 Ñèñòåìà ñòàíäàðòîâ ïî èíôîðìàö èè, áèáëèîòå÷íîìó è èçäàòåëüñêîìó äåëó. Èíôîðìàöèîííî-ïîèñê\ îâûå ÿçûêè. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ 3 Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ  íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå ïðèìåíåíû òåðìèíû ïî à ÎÑÒ 7.74, à òàêæå ñëåäóþùèå òåðìèíû ñ ñîîòâåò- ñòâóþùèìè îïðåäåëåíèÿìè: 3.1ìíîãîÿçû÷íûé èíôîðìàöèîííî-ïîèñêîâû\ é òåçàóðóñ: Èíôîðìàöèîííî-ïîèñê\ îâûé òåçàó- ðóñ, ñîäåðæàùèé ëåêñè÷åñêèå åäèíèöû, âçÿòûå èç íåñêîëüêèõ åñòåñòâåííûõ ÿçûêîâ è ïðåäñòàâëÿþùèé ýêâèâàëåíòíûå ïî ñìûñëó ïîíÿòèÿ íà êàæäîì èç ýòèõ ÿçûêîâ. Ï ð è ì å ÷ à í è å — Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáðàáîòêè äîêóìåíòîâ (çàïðîñîâ) è èíôîðìàöèîííîãî ïîèñêà ñ öåëüþ îáìåíà èíôîðìàöèåé íà ðàçëè÷íûõ åñòåñòâåííûõ ÿçûêàõ. 3.2 îäíîÿçû÷íûé èíôîðìàöèîííî-ïîèñêîâû\ é òåçàóðóñ: Èíôîðìàöèîííî-ïîèñê\ îâûé òåçàó- ðóñ, ñîäåðæàùèé ëåêñè÷åñêèå åäèíèöû, âçÿòûå èç îäíîãî åñòåñòâåííîãî ÿçûêà. 3.3ÿçûê-êîìïîíåíò ÌÈÏÒ: ßçûê, íà îñíîâå êîòîðîãî ðàçðàáîò àíà êàêàÿ-ëèáî èç îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé. 1 Èçäàíèå îôèöèàëüíîå ГОСТ 7.24-2007 Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА ) по каталогу , составленному на 1 января текущего года , и по соответствующим информационным указателям , опубликован - ным в текущем году . Если ссылочные ТНПА заменены (изменены ), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными ) ТНПА . Если ссылочные ТНПА отменены без замены , то положение , в котором дана ссылка на них , применяется в части , не затрагивающей эту ссылку . Дата введения 2008-11-01 Сістэма стандартаў па інфармацыі , бібліятэчнай і выдавецкай справе ТЭЗАЎРУС ІНФАРМАЦЫЙНА- ПОШУКАВЫ МНОГАМОЎНЫ Састаў , структура і асноўныя патрабаванні да пабудовы ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3.4äåñêðèïòîð ÌÈÏÒ: Îñíîâíàÿ ëåêñè÷åñêàÿ åäèíèöà ÌÈÏÒ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ñîâîêóï - íîñòü ýêâèâàëåíòíûõ äåñêðèïòîðîâ îäíîÿçû÷íûõ â åðñèé, ñâÿçàííûõ ñðåäñòâàìè äëÿ óêàçàíèÿ ýêâèâà - ëåíòíîñòè. 4 Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà òåçàóðóñà 4.1 Îáÿçàòåëüíûìè ñîñòàâíûìè ÷àñòÿìè ÌÈÏÒ ÿâëÿþòñÿ: - ââîäíàÿ ÷àñòü; - àëôàâèòíûå ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêè\ å óêàçàò åëè, âêëþ÷àþùèå ñðåäñòâà äëÿ óêàçàíèÿ ýêâèâà - ëåíòíîñòè äåñêðèïòîðîâ îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé (ñì. 4. 4). Äîïóñêàåòñÿ â ñîñòàâ òåçàóðóñà ââîäèòü ñèñòå - ìàòè÷åñêèå, ïåðìóòàöèîííûå, èåðàðõè÷åñêèå è äðóã èå óêàçàòåëè è ñïèñêè ñïåöèàëüíûõ êàòåãîðèé ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö, à òàêæå ïðèëîæåíèÿ, ñîäåðæ àùèå äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î ðàçðàáîòêå è èñïîëüçîâàíèè ÌÈÏÒ. 4.2 Ââîäíàÿ ÷àñòü âêëþ÷àåò òèòóëüíûé ëèñò è ââå äåíèå, ñîñòàâëåííûå ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 7.25 è èçëî - æåííûå íà îäíîì èëè íåñêîëüêèõ ÿçûêàõ-êîìïîíåíòàõ. Íà òèòóëüíîì ëèñòå ñëåäóåò óêàçûâàòü âñå ÿçûêè -êîìïîíåíòû. Ðåêîìåíäóåòñÿ íàèìåíîâàíèå òåçàóðóñà íà òèòóëüíîì ëèñòå ôîðìóëèðîâàòü íà îäí îì ÿçûêå, à äîïîëíèòåëüíî ê îñíîâíîìó òèòóëüíî - ìó ëèñòó âêëþ÷àòü âî ââîäíóþ ÷àñòü òèòóëüíûå ëèñò û íà âñåõ ÿçûêàõ-êîìïîíåíòàõ. Ââåäåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü êðàòêîå îïèñàíèå ìåòîäè÷åñêèõ ïðèíöèï îâ óñòàíîâëåíèÿ ýêâèâàëåíòíîñòè äåñêðèïòîðîâ îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé, à òàêæå óêàçàíèå íà òî, ÷òî òå çàóðóñ ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ñòàí - äàðòîì. Ðåêîìåíäóåòñÿ â ñîñòàâ ââîäíîé ÷àñòè â êëþ÷àòü ïîëíûé èëè ñîêðàùåííûé ïåðåâîä ââåäåíèÿ íà âñåõ ÿçûêàõ-êîìïîíåíòàõ. 4.3 Àëôàâèòíûé ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêè\ é óêàç àòåëü â êàæäîé èç îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé ñîäåðæèò ïåðå÷åíü òåçàóðóñíûõ ñòàòåé, ðàñïîëîæåííûõ â àëôà âèòíîì ïîðÿäêå çàãëàâíûõ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö íà ñîîòâåòñòâóþùåì ÿçûêå-êîìïîíåíòå. Ñîñòàâ è ñòðóê òóðà òåçàóðóñíûõ ñòàòåé â ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèõ óêàçàòåëÿõ îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé — ïî ÃÎÑÒ 7.25. 4.4 Ñðåäñòâà äëÿ óêàçàíèÿ ýêâèâàëåíòíîñòè äåñ êðèïòîðîâ îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé ðåàëèçóþòñÿ ââå- äåíèåì â òåçàóðóñíóþ ñòàòüþ êîäà ýêâèâàëåíòíîñò è äåñêðèïòîðîâ (èäåíòèôèêàöèîííîãî\ êîäà) è (èëè) ýêâèâàëåíòíûõ äåñêðèïòîðîâ íà ÿçûêàõ-êîìïîíåíòàõ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè èäåíòèôèêàöèîííûõ êîäîâ â ä îïîëíåíèå ê àëôàâèòíîìó ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñ- êîìó óêàçàòåëþ ÌÈÏÒ ñîñòàâëÿþò óêàçàòåëü èäåíòèô èêàöèîííûõ êîäîâ, â êîòîðîì êàæäîìó êîäó ïðèïè- ñûâàþò ñîîòâåòñòâóþùèå äåñ êðèïòîðû îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé. 4.5 Ñèñòåìàòè÷åñêèå, èåðàðõè÷åñêèå è ïåðìóòàö èîííûå óêàçàòåëè ñòðîÿòñÿ ïî ÃÎÑÒ 7.25 íà ÿçû- êàõ-êîìïîíåíòàõ è ñîäåðæàò ñðåäñòâà äëÿ óêàçàíèÿ ýêâèâàëåíòíîñòè äåñêðèïòîðîâ îäíîÿçû÷íûõ âåð- ñèé. Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ äëÿ óêàçàí èÿ ýêâèâàëåíòíîñòè äåñêðèïòîðîâ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè À. 4.6 Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé äîëæ íû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì: - â êàæäîé îäíîÿçû÷íîé âåðñèè äîëæíû ñîäåðæ àòüñÿ âñå äåñêðèïòîðû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåä- ñòàâëåíèÿ îíòîëîãèè ïðåäìåòíîé îáëàñòè ñ öåëü þ ïîèñêà è îáìåíà èíôîðìàöèåé ìåæäó ñèñòåìàìè, èñïîëüçóþùèìè ðàçëè÷íûå ÿçûêè; - êëàññû óñëîâíîé ýêâèâàëåíòíîñòè ëåêñè÷åñê èõ åäèíèö îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé äîëæíû ñîîòâåò - ñòâîâàòü äðóã äðóãó ïî îáúåìó âûðàæàåìûõ ïîíÿòèé; - ñîîòâåòñòâóþùèå äðóã äðóãó äåñêðèïòîðû îòäå ëüíûõ îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé äîëæíû èìåòü ïî âîç- ìîæíîñòè ìàêñèìàëüíî ñîâïàäàþù èå ïàðàäèãìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ. Îäíîÿçû÷íûå âåðñèè äîïóñêàåòñÿ äîïîëíÿòü ä åñêðèïòîðàìè, íå ÿâëÿþùèìèñÿ íåîáõîäèìûìè äëÿ ìåæúÿçûêîâîãî îáìåíà è îòñóòñòâóþùèìè â äðó ãèõ îäíîÿçû÷íûõ âåðñèÿõ; ïðè ýòîì óêàçûâàþò èåðàðõè÷åñêóþ ïîä÷èíåííîñòü èõ ê àêîìó-ëèáî äåñêðèïòîðó ÌÈÏÒ. Îäíîÿçû÷íûå âåðñèè ìîãóò âêëþ÷àòü ïàðàäèãìàòè ÷åñêèå îòíîøåíèÿ, îòñóòñòâóþùèå â äðóãèõ îäíîÿçû÷íûõ âåðñèÿõ, åñëè îíè íà äàííîì ÿçûêå-êîì ïîíåíòå óòî÷íÿþò ïîíÿòèÿ, âûðàæåííûå äåñêðèï- òîðîì ÌÈÏÒ, è íå ïðîòèâîðå÷àò åãî ïîíèìàíèþ â äðóãèõ ÿçûêàõ-êîìïîíåíòàõ. 5 Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ïîñòðîåíèþ ìíîãîÿçû÷íûõ èíôîðìàöèîííî-ïîèñê\ îâûõ òåçàóðóñîâ 5.1 Ñîäåðæàíèå ðàáîò ïî ôîðìèðîâàíèþ îäíîÿç û÷íûõ âåðñèé îïðåäåëÿþò íàëè÷èåì èëè îòñóò- ñòâèåì îäíîÿçû÷íûõ òåçàóðóñîâ ïî äà ííîé òåìàòèêå íà ÿçûêàõ-êîìïîíåíòàõ. 2 ГОСТ 7.24-2007

5.1.1 Ïðè îòñóòñòâèè îäíîÿçû÷íûõ òåçàóðóñîâ ïî äàííîé òåìàòèêå íà ÿçûêàõ-êîìïîíåíòàõ, êàê ïðàâèëî, ñíà÷àëà ñîçäàþò îäíó îäíîÿçû÷íó þ âåðñèþ è íà åå îñíîâå ñòðîÿò îñòàëüíûå. Âîçìîæíà òàêæå ñîâìåñòíàÿ ðàçðàáîòêà îäíîâðåì åííî âñåõ èëè íåñêîëüêèõ îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé ïðè âçàèìíîì ñîãëàñîâàíèè ñîñòàâà äåñêðèïòîðîâ è èõ ïàðàäèãìàòè÷åñêèõ ñâÿçåé. 5.1.2 Ïðè íàëè÷èè òåçàóðóñà ïî äàííîé òåìàòèêå í à îäíîì èç ÿçûêîâ-êîìïîíåíòîâ, êàê ïðàâèëî, åãî áåðóò çà îñíîâó ðàçðàáàòûâàåìîãî ÌÈÏÒ. Äðóãè å îäíîÿçû÷íûå âåðñèè ôîðìèðóþò ïîäáîðîì ýêâè - âàëåíòîâ äåñêðèïòîðîâ ýòîãî òåçàó ðóñà íà ÿçûêàõ-êîìïîíåíòàõ. Ïðèýòîì âîçìîæíû ðàçëè÷íûå ñòåïåíè ñåìàíòè÷åñêîãî ñîîòâåòñòâèÿ ýêâèâàëå íòîâ äåñêðèïòîðîâ íà ðàçëè÷íûõ ÿçûêàõ. 5.1.3 Ïðè íàëè÷èè íåñêîëüêèõ èñõîäíûõ òåçàóðó ñîâ ïî äàííîé òåìàòèêå íà ÿçûêàõ-êîìïîíåíòàõ ðàçðàáîòêà ÌÈÏÒ âåäåòñÿ ïîäáîðîì ýêâèâàëåíòíûõ ä åñêðèïòîðîâ â äàííûõ òåçàóðóñàõ (ñì. 5.2.1 è 5.2.2). Äåñêðèïòîðû, íå èìåþùèå ýêâèâàëåíòîâ â î òäåëüíûõ îäíîÿçû÷íûõ âåðñèÿõ, ïåðåâîäÿò íà ñîîò - âåòñòâóþùèå ÿçûêè è âêëþ÷àþò â îäíîÿçû÷íûå âåðñ èè, â êîòîðûõ ýòîò äåñêðèïòîð ïåðâîíà÷àëüíî îòñóò - ñòâîâàë. Ïðè ýòîì ñëåäóåò âíîñèòü â èñõîäíûå òåçà óðóñû èçìåíåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé. 5.1.4 Ðåêîìåíäóåòñÿ îäíó èç îäíîÿçû÷íûõ âåðñ èé âûáèðàòü â êà÷åñòâå áàçîâîé è óñòàíàâëèâàòü ýêâèâàëåíòíîñòü äåñêðèïòîðîâ äðóãèõ îäíîÿçû÷ íûõ âåðñèé ïî îòíîøåíèþ ê äåñêðèïòîðàì áàçîâîé âåð - ñèè. 5.2 Ïðè óñòàíîâëåíèè ýêâèâàëåíòíîñòè äåñêð èïòîðîâ ðàçëè÷íûõ îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé íåîáõîäè - ìî ðàçëè÷àòü íà ðàçíûõ ÿçûêàõ-êîìïîíåíòàõ ñëå äóþùèå ñòåïåíè ýêâèâàëåíòíîñòè òåðìèíîâ: -ïîëíàÿ; - íåïîëíàÿ; - ÷àñòè÷íàÿ; - îòñóòñòâèå ýêâèâàëåíòíîãî òåðìèíà. 5.2.1 Ïðè íàëè÷èè â ÿçûêàõ-êîìïîíåíòàõ ïîëíîñ òüþ ýêâèâàëåíòíûõ òåðìèíîâ èõ ñ÷èòàþò ïðåäñòà - âèòåëÿìè îäíîãî äåñêðèïòîðà ÌÈÏÒ. 5.2.2 Ïðè îòñóòñòâèè â ÿçûêàõ-êîìïîíåíòàõ ïîë íûõ ýêâèâàëåíòîâ äëÿ âûðàæåíèÿ îäíîãî è òîãî æå ïîíÿòèÿ â êà÷åñòâå äåñêðèïòîðà ÌÈÏÒ â îäíîÿçû÷íûõ âåðñèÿõ èñïîëüçóþò íåïîëíûå è ÷àñòè÷íûå ýêâè- âàëåíòû. Íåïîëíûìè ýêâèâàëåíòàìè ÿâëÿþòñÿ òåðìèí û, äëÿ êîòîðûõ îáúåìû âûðàæàåìûõ èìè ïîíÿòèé ïåðåñåêàþòñÿ. ×àñòè÷íûìè ýêâèâàëåíòàìè ÿâëÿþòñÿ òåðìèíû, äëÿ êîòîðûõ îáúåì ïîíÿòèÿ, âûðàæàåìîãî îäíèì ýêâèâàëåíòîì, âõîäèò â îáúåì ïîíÿòèÿ , âûðàæàåìîãî äðóãèì ýêâèâàëåíòîì. 5.2.2.1 Åñëè ðàçëè÷èå â îáúåìå ïîíÿòèé ìåæäó íå ïîëíûìè èëè ÷àñòè÷íûìè ýêâèâàëåíòàìè íåñó- ùåñòâåííî äëÿ äàííîãî ÌÈÏÒ, òî èõ ìîæíî èñïîëüçîâà òü äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äåñêðèïòîðà ÌÈÏÒ â ðàç- íûõ îäíîÿçû÷íûõ âåðñèÿõ, íàïðèìåð: ru: ÀÍÍÎÒÀÖÈß fr: R SUM 5.2.2.2 Åñëè ðàçëè÷èå â îáúåìå ïîíÿòèé ìåæäó íåïîëíûìè èëè ÷àñòè÷íûìè ýêâèâàëåíòàìè ñóùåñòâåííî, òî ïðè ïðåäñòàâëåíè è äåñêðèïòîðà ÌÈÏÒ â îäíîÿçû÷íûõ âåðñèÿõ çíà÷åíèå èñïîëüçóåìî- ãî òåðìèíà óòî÷íÿþò îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ: - äîáàâëåíèåì ðåëÿòîðà (ñì. 5.2.2.3); - äîáàâëåíèåì ïðèìå÷àíèÿ (ñì. 5.2.2.4); - âêëþ÷åíèåì òåðìèíà â óòî÷íÿþùåå ñëîâîñî÷åò àíèå ñ îïðåäåëÿþùèìè ñëîâàìè (ñì. 5.2.2.5); - ââåäåíèåì óñëîâíî ýêâèâàëåíòíûõ àñêðèïò îðîâ â òåçàóðóñíóþ ñòàòüþ äåñêðèïòîðà îäíîÿçû÷ - íîé âåðñèè (ñì. 5.2.2.6); - èñïîëüçîâàíèåì êîìáèíàöèè äâóõ è ëè áîëåå òåðìèíîâ (ñì. 5.2.2.7). 5.2.2.3 Äîáàâëåíèå ðåëÿòîðà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ÷ àñòüþ äåñêðèïòîðà, ïðèìåíÿþò â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà äëÿ áîëåå ïîëíîãî ñîîòâåòñòâèÿ ñîäåðæàíèþ äåñêðèïòîðà íåîáõîäèìî îãðàíè÷èâàòü îáúåì ïîíÿ- òèÿ, âûðàæàåìîãî òåðìèíîì, íàïðèìåð: àíãë. ðóññê. TREE ÄÅÐÅÂÎ (ÐÀÑÒÅÍÈÅ) WOOD (MATERIAL) ÄÅÐÅÂÎ (ÌÀÒÅÐÈÀË) WOOD (LANDSCAPE) ËÅÑ (ËÀÍÄØÀÔÒ) 5.2.2.4 Äîáàâëåíèå ïðèìå÷àíèÿ, êîòîðîå íå ÿâëÿ åòñÿ ÷àñòüþ äåñêðèïòîðà, èñïîëüçóþò â ñëó÷àÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìà ïîíÿòèÿ, âûðàæåííîãî ñîîòâåòñ òâóþùèìè äåñêðèïòîðàìè íà ðàçíûõ ÿçûêàõ-êîìïî - íåíòàõ, íàïðèìåð: 3 ГОСТ 7.24-2007

ôðàíö. ðóññê. AFFILIATION ÌÅÑÒÎ ÐÀÁÎÒÛ (êàê ýëåìåíò áèáëèîãðàôè÷åñêîãî\ îïèñàíèÿ, îáîçíà÷àþùèé ìåñòî ðàáîòû àâòîðà ïóáëèêàöèè) 5.2.2.5 Âêëþ÷åíèå òåðìèíà â óòî÷ íÿþùåå ñëîâîñî÷åòàíèå ïðèìåíÿþò â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òðåáó - åòñÿ îãðàíè÷èâàòü îáúåì ïîíÿòèÿ è äàííîå ñëîâîñî ÷åòàíèå óñòîé÷èâî óïîòðåáëÿåòñÿ â äîêóìåíòàõ, íàïðèìåð: àíãë. ðóññê. CRANE (MACHINE) ÏÎÄÚÅÌÍÛÉ ÊÐÀÍ 5.2.2.6 Ââåäåíèå óñëîâíî ýêâèâàëåíòíûõ àñê ðèïòîðîâ â òåçàóðóñíóþ ñòàòüþ äåñêðèïòîðà îäíî - ÿçû÷íîé âåðñèè ïðèìåíÿþò â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îíè í åîáõîäèìû äëÿ îäíîçíà÷íîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ïîíÿ - òèÿ â äàííîé âåðñèè, íàïðèìåð: àíãë. ðóññê. GRAPH ÃÐÀÔÈÊ UF diagram chart 5.2.2.7 Åñëè èñõîäíûé äåñêðèïòîð îáîçíà÷àåò ïî íÿòèå, íå âûðàæåííîå â âèäå åäèíîãî òåðìèíà íà äðóãîì ÿçûêå-êîìïîíåíòå, òî äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçî âàòü â îäíîÿçû÷íîé âåðñèè â êà÷åñòâå ýêâèâàëåíòà êîìáèíàöèþ äâóõ è áîëåå äåñêðèïò îðîâ îäíîÿçû÷íîé âåðñèè, íàïðèìåð: ôðàíö. ðóññê. CARTE PERFOR E+SELECTION ÏÅÐÔÎÊÀÐÒÀ ÐÓ×ÍÎÃÎ MANUELLE ÎÁÐÀÙÅÍÈß REFERER ÀNALYTIQUE+ LABORATION ÐÅÔÅÐÈÐÎÂÀÍÈÅ 5.2.3 Ïðè îòñóòñòâèè ëåêñè÷åñêîãî ýêâèâàëåíò à â îäíîì èç ÿçûêîâ-êîìïîíåíòîâ äîïóñêàþòñÿ ðåøåíèÿ, ïðèâåäåííûå â 5.2.3.1—5.2.3.5. 5.2.3.1 Ñîçäàíèå íîâîãî òåðìèíà ïåðåâîäîì èë è êàëüêèðîâàíèåì èíîÿçû÷íîãî äåñêðèïòîðà, íàïðèìåð: àíãë. ôðàíö. ðóññê. FIVE-YEAR PLAN PLAN QUINQUENNAL ÏßÒÈËÅÒÍÈÉ ÏËÀÍ 5.2.3.2 Èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå ýêâ èâàëåíòà ñëîâîñî÷åòàíèÿ, íàïðèìåð: àíãë. ðóññê. CORER ÌÀØÈÍÀ ÄËß ÓÄÀËÅÍÈß ÑÅÐÄÖÅÂÈÍÛ ÏËÎÄÀ 5.2.3.3 Çàèìñòâîâàíèå èíîÿçû÷íîãî òåðìèíà, íàïðèìåð: àíãë. ðóññê. FILE ÔÀÉË 5.2.3.4 Èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå ýêâèâàëåí òà òåðìèíà ñ áëèçêèì çíà÷åíèåì, íàïðèìåð: ôðàíö. ðóññê. OUTILS LINGUISTIQUES ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ àíãë. ðóññê. TEENAGER ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ 5.2.3.5 Èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå ýêâèâàëåíòà òåðìèíà, áîëåå øèðîêîãî ïî çíà÷åíèþ è íå âõîäÿ - ùåãî â ëåêñè÷åñêèé ñîñòàâ äàííîé òåìàòè÷åñêîé î áëàñòè, íàïðèìåð â ÌÈÏÒ ïî áèáëèîòå÷íîìó äåëó: ôðàíö. ðóññê. ANIMATEUR ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÊÓËÜÒÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛ 5.3 Ïî îêîí÷àíèè ðàçðàáîòêè ÌÈÏÒ ïðåäñòàâëÿþò äëÿ ðåãèñòðàöèè â íàöèîíàëüíûé è/èëè ìåæäó- íàðîäíûé öåíòð âåäåíèÿ èíôîðìàöèîííî-ïîèñêî\ âûõ ÿçûêîâ. ÌÈÏÒ ïðåäñòàâëÿþò â ñîñòàâå âñåõ åãî îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé. 4 ГОСТ 7.24-2007

Êàæäàÿ îäíîÿçû÷íàÿ âåðñèÿ ÌÈÏÒ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà êàê îäíîÿçû÷íûé òåçàóðóñ ñ èíî- ÿçû÷íûìè ýêâèâàëåíòàìè. Íàöèîíàëüíûå è ìåæäóíàðîäíûå öåíòðû âåäåíèÿ èíôîðìàöèîííî-ïîèñê\ îâûõ ÿçûêîâ ïðåäîñòàâ - ëÿþò çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ñâåäåíèÿ î çàðåãèñòð èðîâàííûõ ÌÈÏÒ íà óñëîâèÿõ, îïðåäåëÿåìûõ ðàç - ðàáîò÷èêîì. Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ îäíîÿçû÷íûõ âåðñèé — ïî ÃÎÑÒ 7.25 è 4.4. 5.4 Ïðîöåññ âåäåíèÿ ÌÈÏÒ ñâîäÿò ê âåäåíèþ åãî î äíîÿçû÷íûõ âåðñèé è ê îáåñïå÷åíèþ èõ ñîãëà - ñîâàííîñòè. Èçìåíåíèÿ âíîñÿò îäíîâðåìåííî âî âñ å îäíîÿçû÷íûå âåðñèè ïîñëå èõ ñîãëàñîâàíèÿ íà óðîâíå ÿçûêîâ-êîìïîíåíòîâ. Ðåêîìåíäóåòñÿ íå ðåæå ÷åì ÷åðåç ïÿòü ëåò îáíî âëÿòü ñâåäåíèÿ î ÌÈÏÒ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî 5.3. 5 ГОСТ 7.24-2007

Ïðèëîæåíèå À(ñïðàâî÷íîå) Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ óêàçàíèÿ ýêâèâàëåíòíîñòè äåñêðèïòîðîâ â îäíîÿçû÷íûõ âåðñèÿõ Ïðèìåðû 1 Èñïîëüçîâàíèå öèôðîâûõ èäåíòèôèêà öèîííûõ êîäîâ, íå çàâèñÿùèõ îò ÿçûêà: STA A - äåñêðèïòîð íà ïîëüñêîì ÿçûêå 086210 - èäåíòèôèêàöèîííûé êîä a CHARAKTERYSTYKA INDEKS ÌODUL STA Y WSKAZNIK (LICZBA) 2 Èñïîëüçîâàíèå ýêâèâàëåíò îâ äåñêðèïòîðîâ íà äðóãîì ÿçûêå: ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ - äåñêðèïòîð íà ðóññêîì ÿçûêå STA A - äåñêðèïòîð íà ïîëüñêîì ÿçûêå c Ïîñòîÿííàÿ à ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ ÌÎÄÓËÜ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 3 Èñïîëüçîâàíèå ýêâèâàëåíò îâ äåñêðèïòîðîâ íà äðóãèõ ÿçûêàõ è èäåíòèôèêàöèîííûõ êîäîâ: ÁÅÍÇÈÍÛ - äåñêðèïòîð íà ðóññêîì ÿçûêå fre: ESSENCE MOTEUR - äåñêðèïòîð íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå eng: GASOLINE - äåñêðèïòîð íà àíãëèéñêîì ÿçûêå pol: BENZYNA - äåñêðèïòîð íà ïîëüñêîì ÿçûêå 011420 - èäåíòèôèêàöèîííûé êîä â ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÛ ÑÂÅÒËÛÅ ÒÎÏËÈÂÎ ÆÈÄÊÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ ÊÀÐÁÞÐÀÒÎÐÍÎÅ í ÁÅÍÇÈÍÛ ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÛÅ ÁÅÍÇÈÍÛ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÁÅÍÇÈÍÛ ÀËÊÈËÈÐÎÂÀÍÍÛÅ 4 Èñïîëüçîâàíèå ñîâìåñòíîãî ðàñïîëîæåíèÿ ñòàòåé íà äâóõ ÿçûêàõ: ðóññêèé ÿçûê íåìåöêèé ÿçûê ÀÌÀËÜÃÀÌÀ ÑÅÐÅÁÐÀ SILBERAMALGAM â ÌÅÒÀËËÛ OB METALLE í ÊÓÏÐÎÀÐÊÂÅÐÈÒ UB CUPROARQUERIT 6 ГОСТ 7.24-2007

ÓÄÊ 02:006.354 ÌÊÑ 01.140.20 Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìíîãîÿçû÷íûé èíôîðìàöèîííî-ïîèñêîâûé òåçàóðóñ, äåñêðèïòîð, ëåêñè÷åñêàÿ åäèíè - öà, ýêâèâàëåíòíîñòü äåñêðèïòîðîâ, è äåíòèôèêàöèîííûé êîä äåñêðèïòîðà 7 ГОСТ 7.24-2007

Текст печатается по изданию : ГОСТ 7.24–2007 − М.: ИПК Издательство стандартов , 2007 Ответственный за выпуск В .Л . Гуревич Сдано в набор 27.03.2008. Подписано в печать 22.04.2008. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная . Гарнитура Ариал . Печать ризографическая . Усл . печ . л. 1,40 Уч.-изд . л . 0,80 Тираж экз. Заказ Издатель и полиграфическое исполнение НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации » (БелГИСС ) Лицензия № 02330/0133084 от 30.04.2004. 220113, г. Минск , ул. Мележа , 3.