ГОСТ 7.81-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Статистический учет выпуска непериодических, периодических и продолжающихся изданий. Основные положения

123 МКС 01.140.20 Группа Т62 Изменение № 1РБ* ГОСТ 7.81-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Статистический учет выпуска непериодических, периодических и продолжающихся изданий. Основные положения Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 27 декабря 2002 г. № 56 Дата введения 2003-07-01 Пункт 4.3 дополнить абзацем: "Национальным центром статистики печати в Республике Беларусь является Учреждение "Национальная книжная палата Беларуси". Пункт 7.3. Таблица 1. Графа "Индекс УДК". Для тематического раздела "Социология" заменить значение: 3/6 на 316; для тематического раздела "Радиоэлектроника. Связь" – 621,3 на 621.3; для тематического раздела "Использование атомной энергии" – 621,0 на 621.0; для тематического раздела "Физическая культура. Спорт" – 769 на 796. Раздел 7 дополнить пунктом – 7.3.1: "7.3.1 Для статистического учета в Республике Беларусь используется тематический классифика- тор рубрик на основе Универсальной децимальной классификации (таблица 2). Таблица 2 – Тематический классификатор Название тематического раздела Индекс УДК Агульныя пытанні навукі i культуры 00 Навука ў цэлым. Навуказнаўства. Арганізацыя разумовай працы 001 Друк у цэлым. Дакументацыя. Навукова-тэхнічная інфармацыя 002 Iнфармацыйныя тэхналогіі. Камп'ютэрныя тэхналогіі. Тэорыя вылічальных машын i сістэм 004 Дзейнасць i арганiзацыя агульная тэорыя інфармацыі, сувязі і кіравання (кібернетыка) 007 Цывілізацыя. Культура. Прагрэс 008 Гуманітарныя навукі ў цэлым 009 Пазнавальная літаратура для дзяцей 087.5 Філасофскія навукі. Псіхалогія 1 Рэлігія. Тэалогія 2 Грамадскія навукі 3 Дэмаграфія. Сацыялогія. Статыстыка 31 Палітыка 32 Унутраная палітыка Рэспублікі Беларусь 323/324(476) Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь 327(476) Палітычныя партыі i pyxi ў Рэспубліцы Беларусь 329(476) Эканоміка. Эканамічныя навукі 33 Эканамічнае становішча Рэспублікі Беларусь 338(476) Права. Юрыдычныя навукі 34 Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне. Ваенная справа 35 Забеспячэнне духоўных i матэрыяльных жыццёвых патрэбнасцей. Сацыяльнае забес- пячэнне. Сацыяльная дапамога. Забеспячэнне жыллём. Страхаванне 36 Адукацыя. Выхаванне. Навучанне. Арганізацыя вольнага часу 37 Этнаграфія. Этналінгвістыка. Этналогія. Жыццё народа. Звычаі. Норавы. Жаночае пытанне. Фальклор 39 Агульныя пытанні матэматычных i прыродазнаўчых навук 50 * Изменение действует только на территории Республики Беларусь.

124 (Продолжение изменения № 1РБ к ГОСТ 7.81-2001) Окончание таблицы 2 Название тематического раздела Индекс УДК Матэматыка 51 Астраномія. Астрафізіка. Даследаванне касмічнай прасторы. Геадэзія 52 Фізіка 53 Хімія. Крышталяграфія. Мінералогія 54 Геалогія. Геалагічныя i геафізічныя навукі 55 Палеанталогія 56 Біялагічныя навукі 57 Батаніка 58 Заалогія 59 Медыцына. Ахова здароўя 61 Iнжынерная справа. Тэхніка ў цэлым 62 Горная справа. Здабыча нярудных выкапняў 622 Сельская гаспадарка. Лясная гаспадарка. Паляванне. Рыбная гаспадарка 63 Дамаводства. Камунальная гаспадарка. Служба быту 64 Кіраванне прадпрыемствамі. Арганізацыя вытворчасці, гандлю i транспарту 65 Хімічная тэхналогія. Хімічная прамысловасць. Роднасныя галіны 66 Харчовая прамысловасць 663/664 Розныя галіны прамысловасці i рамёствы 67/68 Будаўніцтва. Будаўнічыя матэрыялы. Будаўніча-мантажныя работы 69 Мастацтва. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Фатаграфія. Музыка. Гульні 7 Фізічная культура. Спартыўныя гульні. Спорт 796/799 Філалогія. Мовазнаўства 811 Мастацкая літаратура 821 Мастацкая літаратура для дзяцей 821-93 Геаграфія. Геаграфічныя даследаванні Зямлі i асобных краін 91 Геаграфія Беларусі 913(476) Гісторыя 93/94 Гісторыя Беларусі 94(476) Пункт 7.10. Заменить слова: "Дифференцированный учет" на "Дифференцированный статисти- ческий учет". (ИУС РБ № 6 2002 г.)\b \f \f  \f\b\b \b \b  \f\b\b \b  \b !  \b "# \b$ %\b$ " #& \b\b ' ($\b&#! )\b! **\b\b +,\b \b- ./0/ 1\b\b \f\b 2 \f34 %\b$ " 0\b \b \b + \b\b% 5\b\b\b 6 ' \b 22 ! 277 %89 ! \b%\b\b\b : \b \f \b \b    \b \f \f \f  \f  \f  \f \f  \f \b \f \b \f  \f!\f !\f  \b  \b  \b \f  \b  \b \f  \b  \b \b \f \b ! \b  \b!\f < ../B/ ./\f.C/ \b \f\f "" 3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 4 апреля 2002 г. № 20 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 января 2003 г. Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен , тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Республики Беларусь без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

0 *, ! 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 " " 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ; ! 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 < * ! 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 G ." +  $ $$ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ; = 0 + % $8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ; ? " ) %$ + ,+$" $ +, $ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 G """

 !"#!$! %&''(!)!*+(,-!*(*../0./101../0.2&1../0.2.1345.26.7. !"8#!(!9: $%&'()*+&',-.,/.&*-0-+*/),'0*-1203/,/0,-&405,-.56320&40-78$','0&'09,2/(70&'/,'0*-*+-*-:5(/0*.09,2 ,-.5(/0*.09,2563209,'0*-&8;,0-+*6-.,'0*-& \b!  $  \b\b " \b\b! \b%\b $ "$ & \b# \b# \b\bA #! +8 0 + ! \b%+ +A #! *\b\b \b**\b\b $* #  \b* +,\b \b$ "$ \b \b 018 !""# . \b!  \b,+\b " " $A ": 10 ?8<@'G 0 \b \b )\b **\b\b$ +,\b$ $8 3+!8 ."#\b" ! 10 ?8=7@'7 0 \b \b )\b **\b\b$ +,\b$ $8 3+!8 \b " "8 " \b! $ % . \b!  !A $A " \b\b $A \b!: ;8 "! -; (< / +! \b*H $\b%\b \b+ ! !! ! $ $ \b\b  \b\b \b\b 8 ! <7 "8 "# +\b 8 ;82 =!* ": ''(!= $:< *\b%)! \b* A ! \b+ \b \b \b& )\b \b \b$,\b \b$ "8 08 \b,! **\b%)!8 ;8; +=("< + +!I\b+ ! \b \b \b %\b $ & \b \b\b $\b \b \b +\b + 8 ;8< +(,-: :(,!,< B!,\b, !+! \b%\b\b \b "$\b  +,\b \b$8 ;8G +(,-!(!< *, $,$" \b+ \b  !+! \b%+ +, # !,\b,A \b \b%\b\b "$$ \bA +,\b \b$8 ;8= +(,"!< J \b)\b\b #\b+! \b \b\b!,\b $ $& \b%\b\b $ "$ +,\b \b$8 ;8? +(,"! =!* "!< 3+, \b !,\b, \b\b\b%\b !\b \b \b \b\b$! \b% %\b$ \b 8 ;8> +(,"! =!* "!< 3+,\b ! $A + \b \b \b%\b %\b$ \b%\b $ !8 ;8' (9+:< K\b "# $\b&+,# \b \b\b%\b +!8 ;8 7 9* !8; 8;! -=>?@ABC< 3)\b" \b %\b& \b%\b # \b !" %# \b\b! + ** $" LMNO @ $\b" &'()** < Дата введения 2003-01-01 Издание официальное _____________ * На территории Республики Беларусь действует СТБ 7.60-93 *

" " \b 5$89 (LPQRSPTQUVPTW MQTPXTSQ NVVY OZ[\RS- 5%89 @ ! ) \b*\b+A # )\b" " +,  %8;8 9* !8; 8;! (,8D+;>?@@BC< 3)\b" \b %\b\b%\b # \b !" ,"# +!# \b\b! + ** $" LMMO @ $\b" " \b ,"# + 5$89 (LPQRSPTQUVPTW MQTPXTSQ MRSUTW OZ[\RS- 5%89 \b, )8 ;8 2 !( 9< 0\b\b, +!8 ;8 ; !'E+:< E\b ! # +! "! # # \b*#8 ;8 < !':+(,8;F-+#(: < ]+! \b%\b +! \b  + \b\b $A \b%+ \b! $\b \b +\b\b8 ;8 G # "!< \b+ ! !A ! +$,\b \b\b+! \b%,\b%\b \b& + ! $%\b !+"8 ;8 = #*'(-%:< B\b$ +\b" &*\b \b\b*\b +" ! \b!8 ;8 ? 9< E\b " \b+, \b*H +,\b \b$ !" ^+!# +!8 ;8 > =!!"!; 9< * \b ^+!\b \b\b%\b +! "$ \b \b "$$ + %\b8 ;8 ' +!"8; 9< K\b ^+!\b \b\b%\b \b \b\b%\b +!8 ;827 *(!"8;#)8;(< / +! \b*H +! \b,+$! !  \b\b ! "# \b*H\b + +"# )\b\b  ! \b$ $ )\b =7 × ' 7  8 ;82 *)!G+(,-; (< / +! \b*H +! \b \b ! \b\b$ $8 ;822 F-+#(: +:< E!  +!8 ;82; ," " @ \b 10 ?8=78 + , - <8 0 $ +,\b \b$ ,A \b* ,\b \b\b \b\b \b \b )\b \b "$ \b 01 +"# \b +8 <82 0 $ +,\b \b$ \b \b)," # \b+ \b& ! \b %\b$ ,\b $*\b "\b!A )$ \b,\b%\b  8 <8; \b,"  5! **\b 89 \b$ ! *\b \b**\b$ \b%\b\b $ $* \b )\b  "$ %\b"# # *\b\b $%# +8 <8< \b " \b\b # "# \b* +,\b \b$ $ \b*!+& ," ^+!" + \b\b" \b" , "#\b" ! \b)\b" \b\b &  10 ?8<8 B\b\b," \b\b # "# $ \b ! +& ,! \b\b, \b !! !\b8 <8G *H\b \b%\b $ ! !! +8 *\b + \b # & \b$ $$ \b$ !! \b\b   !" %\b$ \b **\b%)8 <8= 0\b\b!,\b \b%\b $ ! \b + % *\b& FA" \b \b*! \b \b $ %+" ! \b" \b #$\b & ! \b$! 8 <8? 3+ "$ \b \b \b*"\b \b%)\b \b \b # $ \b    \b  A   \b  \b  $ $ F  \b        !     \b  \b !  , " # +   ! 8 <8> 3+ "$ \b \b \b,# !+"# $" ! \b,\b + \b,# !+"# \b\b "$ \b8 <8' "$ \b "# + +, +"# \b $" A! \b \b\b\b \b\b! \b LMNO8 \b \f\f =

<8 7  $ $$: *" +! % # $  $" $" # + +,$A ,_ +! A +% %)% )! 5*FA " *+ * $,%  8 89_ +!   ,"  8 . %"/%01 %-,2# 3323 G8 0$ $$ $A " +: G8 8 +!: & % *FA"_ & )" _ & ++!_ & " +!_ & %) +!8 G8 82  A ! +!: & $"_ & %+"_ &  A ! *_ & *A8 G82 / % $ A!: G828 % *FA: & % +  A +   A +% & +!  A *  * $A *$ $ $ $+ * % +% ! +! " %  *+ $+! " % +! & + , % "$  , @ *  +! "$ " # +"#  & + % +"# %)!#  %) , + &  +! "$ % %$ F $A $  "#" ! ! !! " + 8 >? @A?  1BC B? 1     D G8282 ++! $% " +!: & + ! + ,"# *H"#   #$ "# $ " A * $A *$ $ $ $+  * % +% ! " %  *+ $+! "  5"98 . "# $!# +  ) +,  " + ++& "$ "# !A! #! + " $ & " % A "$ " +" %)! & " %!" *! " #$ " $ ^" $% ++! A  A " +"# )# *$"#  & " %!" *! $% " ++! " *# _ G828;  +! @ +! "$ " " 8 4 #/02# 5 32 =8 0 + % $ #+$ "$ +, $ "#  "# +!#8 =82  "# + !! +,"# AA ! *! " +!: & + @ +, $_ & *H +, $_ & +, $8 =8; E " + !! *A"# ,"# # #8 E

=8;8 *A" ": & +_ & + ^+!#_ & *H +! $&+,# $ "# "# #_ & + " % % A %! +!_ & %  % % A %! +!_ &  , A8 =8;82 ," " 8 8 F " # ,+$!  !      ! $  ,  %       " #  5 % $  9 +    *  " $    ! #       # + ! % 5 " + "$ +  %$98 =8;8; 0 " ,+$A! ! # !! "$ ,"# %$ + # + ! %8 E  !!: & *H % +! $&+,# $ "# "# #_ &  +! ^+!#_ & *H % ^+! +!_ &  % $&+,% _ & + " % # A #! +_ & "$ +, $  "  77  !_ & "$ +, $  "  $ ,A8 =8< 0 "# + "$ +, $ "! ! ) %$ ,+$"# ! )) % % $ +8 >   ?  @B @   F B1   :  8 G @ ?    B F B  B : B B B   F B8 =8G . $ !A! " " * " %$ +8 " %$ # "# A % $ +, $&  $ $ +$8 0" %$ # "# A % % $ , +" " +!8 E* " %$ A " $" +$, ! ! "#  +"# )8 =8= 3+,! $! )$! $A +: =8=8 +! =8=8 8 E% *FA": & %$ +, &  &  $ +A & !+"$ $* & %, + ! &  +! & ,$ +$_ =8=8 82 " $&#$ " ++! @  8 =8=82  A ! +! =8=828 `$" * *A: &  &  $ +A & ,$ $ & !+"$ $* & ,$ +$ &  "# 8 >   ?  @H ? ?  B   B: ? I JC  8 =8=8282 1+": &  + & ,$ +$ &  "#  & !+"$ $*8 K

& !"#6#753 !#/%01 /3"   !2# 32/%# 0 %3#7 ? 8 .        $      ! A  !   $ A    "    )    % $    +, $: &  +, _ & _ &  $ +A_ & %, + !_ &  +_ &  _ & !+"$ $*8 ?82 3+, +!A! %$ " %$ "8 ?8; B! % $ ,+$! ) + <= $* $+  $A # $* a , , ) 5* 98    <@ ?  G      LC B  B G  8> H M 8M ?  N  8N ?  H  AG > O B ?   BP8>G J8Q 8L:   BB8R?  S  8S T 8T B 8 8H 8M G U B  B :?  V?  T W ?   8 ?  B >X B N  Y  8HB B 8S?    X  Q QX  8>  V? X  Z 1BBJC 1 ? 1J : X  >G 8G 8 G   H B Z X  [C :   B8B B 8 B L B  ?  B M B Y H  B8H  B  S  B Z  B8L ? B8  B >CB X 8Q ? X  WB 8Q  ?  8H LB 8>?  8  B H B B GO?11B PE < EI\ = ]EI]] EE E<< E
       ?  V B 8 A 8 M B8M BB Z B   a a=Ia]1E] a=@]E1E] `8_ _a ?8<  %$ +  $ +A @ # "!&  *  )$8 ."!A! $A %$" +  $ +A: & )," +!_ & $" +!_ & $&$!" +!_ & + & +! 8 8 $  &+ " $ " +!_ & $*" +! 8 8 ! * *+ , F" ! "F F" ! % ,% *+ ! ! " )#*+ ! ! $ $ "F! ) ! # *$!_ & $*& +! 8 8 ! * *+ , F" ! "F F" ! % ,% *+ ! ! " )#*+ ! ! $ $ "F! ) ! # *$!_ & & +!_ & " +! 8 8 ^   & $" + & $!"_ & )" +!_ & +! ! $%_ & +! !  AF 8 8 ! F,% + ! F% F,% + ! % F% F,% + ! AF _ & $&#$ " +!8 ?8G . %$  %, + ! "!A!: & " +!_ & %," +!_ & %!+"" +!_ & ," +!8 >   ?  @> J  B B  B B  :  B ? J 8 ?8= 1$   + A: & " +!_ & +!8 \

>   ?  @> J  B B B B  B ? J1 B   8 ?8? B)) " $ $&#$ "# + & !   #$ $" ": & +"_ & $%_ & ^+8 >   ?  @S B  : B      ? O  1B BJ:  P8 ?8> B)) " $ ++ !  $ +& $ ": & ,* _ &  8 8 & # & $ "# $*"# %!"# *_ & _ & #$ "# $_ & "_ & %)_ & ^ 8 ?8' B)) " $ "# + !  $+"& ,"# +  ": & $+",% ),_ & , $+" 8 8 # * ,% ! $," _ & $, $+" 8 8 !  $+" ! $ _ & $+"_ & * $+","# _ & $*"# + 8 8 $*&%%# +8 ?8 7 B)) " $ # A #! + ! $A %$: & %+"_ & $"_ & *_ & *A8 ?8 `$" * *A %$$A!: ?8 8  $ +A ": & "# + & $"# + & )"# + & $&$!"# + & $&# + "# + & # + & ),&$,"# + & + $%# + _ ?8 82 ,$ $ ": & + ! & + !  & + ! $ & + ! & "# + & + ! +$*% ! 8_ ?8 8;  @   ?8;_ ?8 8<  ": & ,"# + & !"# + `

& ,"# + & \b$%\b\b "# + & %\b\b "# + ?8 2 B))\b " $ %+ \b \b! \b $A %$: ?8 28 \b \b\b ": & \b $ + A & \b $ + ! & \b\b \b\b,A_ ?8 282 \b \b* \b!: & \b* %\b$ " & %\b," & %\b\b & \b" & +\b " 8_ ?8 28; \b : & \b* \b & ^\b\b & A & \b " & \b)\bA+" & ^\b\b% & \b \b"F\b \b, $ & \b \b$  !+ & \b ,\b$ #\b+! $ & \b )+$,$ \b$ & & %\b+" & \b \b\b $,$" $" $ _ ?8 28< \b ,\b$ $: & \b\b" & ! $ & !  & ! & $, 8 aBE 57G78;b=GG9:; :77=8;G< \ E0 7 8 <7827 \ =2 E0a 777? EA " \b : $ + \b\b + \b\b + \b\bA ! + ) + %$\b + " \b+ "$ +,\b \b$ \b " \b+ "$ +,\b \b$ 6 \b \f\f Ответственный редактор И.А . Воробей Сдано в набор 29.05.2002 Подписано в печать 20.06.2002 Усл. печ .л . 1,40 Уч.-изд . л. 1,10 Тираж экз. Заказ Издатель и полиграфическое исполнение : НПРУП "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС )" Лицензия ЛВ № 231 от 04.03.98, лицензия ЛП № 408 от 25.07.2000 БелГИСС , 220113, г. Минск , ул. Мележа , 3